Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Rybaření

Vážení rybáři,

od 1.3.2021 má náš obecní rybník nového správce, je jím pan Petr Slavík starší, tel.: 732 436 218.

Ten se společně, s několika svými kolegy, bude starat o ryby, rybník i jeho okolí.

Povolenky si můžete zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě.

Petrův zdar!

Obec Dřevčice jako vlastník, provozovatel a správce obecního rybníku, který se nachází na obecním pozemku parcelní číslo 12/1, vydává pro zájmovou činnost obyvatel obce Dřevčice následující

Rybářský řád a podmínky rybolovu – rybník Dřevčice

“Rybářský řád a podmínky rybolovu” byly projednány zastupitelstvem obce Dřevčice a schváleny Usnesením zastupitelstva č. 24/2021, dne 16. prosince 2021. Platnost tohoto řádu je od 1. 1. 2022.

Státní rybářský lístek není podmínkou k povolení lovu.

Veškeré příjmy a výdaje plynoucí z tohoto rybářského řádu jsou součástí rozpočtu obce Dřevčice.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu a podmínek rybolovu.

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších novel, viz „§ 2”.

 1. Možnost získat pověření rybníkáře pro rybolov

pověření k rybolovu je vystaveno obecním úřadem v úřední hodiny pondělí a středa 15:00 – 17:00 starostou Lubošem Holečkem.

Pověření k rybolovu je vždy vystavené na jméno žadatele a je nepřenosné.

 1. Ceník za vystavení pověření k rybolovu

dítě do 15 let ……………………………………………. 300 Kč                           

ostatní .………………………………….......................... 800 Kč

Mládež do 12 let může chytat na jeden prut za dozoru osoby starší 18 let.

 1. Doba lovu:

duben až květen ………………… od 8:00 do 20:00

červen až srpen ………………… od 6:00 do 22:00

září až říjen ………………………. od 8:00 do 20:00

 1. Dny lovu

Lovit ryby metodou „CHYŤ A PUSŤ“ (tzn. veškeré úlovky se nejdříve po vylovení vrací zpět do vody) je povoleno každý den v časech uvedených v bodě C).

 1. Oprávnění k rybolovu

1) Rybolov je povolen pouze na pověření vydané obecním úřadem Dřevčice pro daný rok.

2) Rybolov může být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, jakož i ochrany přírody.

3) Pověření se zakupuje před započetím lovu.

4) Lovící provádí veškerou činnost na vlastní nebezpečí.

5) Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a provozovatel za ni nenese žádnou odpovědnost.

 1. Pravidla rybolovu

1) Chytá se na jeden prut opatřený jedním háčkem.

2) Lovící musí mít svůj vlastní podběrák, vezírek pro uchování ponechaných ryb, vyprošťovač háčků a míru (metr) pro zjištění délky ryb a měkkou nesavou podložka.

3) Lovící zapisuje nesmazatelným způsobem do oddílu II pověření k rybolovu (evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb datum lovu.

4) Všechny přisvojené ryby se zapisují bezprostředně po jejich ponechání včetně druhu a míry.

5) Ryba uložená ve vezírku, nebo ryba, která není neprodleně vrácena do vody, je považována za ponechanou a musí být bezodkladně zapsána do úlovkového listu.

6) Po ulovení kapra, amura, štiky a candáta může lovící dál pokračovat v rybolovu, ale nelze měnit již ponechanou rybu.

7) Vnadění je povoleno (0,5 litru mokré krmné směsi na den).

8) Rybář je povinen udržovat pořádek a po ukončení rybolovu odnést, nebo vyhodit veškerý odpad do nádob u rybníka.

 1. Focení

1) Ulovenou rybu je zakázáno pokládat na trávu, ale pouze na připravenou podložku. Toto opatření je kvůli zamezení tvorby plísně ryb v rybníce a udržení čistoty v rybníce.

2) Lovící je povinen zacházet šetrně s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. Focení s rybou je dovoleno výlučně nad podložkou a co nejblíže k zemi, a to v době co možná nejkratší. Poté musí být ryba bezpečně puštěna zpět do vody.

3) Rybář je povinen mít s sebou k dispozici dezinfekční přípravek pro ošetření místa vpichu po háčku, nebo jiných poranění. Vhodné přípravky jsou např. Klink-ik, Fish Medic a Betadine.

 1. Uzavření rybníka

Při konání rybářských závodů bude rybník uzavřen a chytá se podle pravidel určených pro rybářské závody. Tento termín není momentálně znám. Tato informace bude včas sdělena na webových stránkách obce, na vývěsce u rybníka, obecním rozhlasem, popřípadě emailem.

Obec může na nezbytně nutnou dobu rybník uzavřít, případně chytání jinak omezit.

 1. Povolené nástrahy

Žížaly, dešťovky, červi, nástrahy rostlinného původu. Od 16.6. do 31.10. povolen lov ryb na živou a mrtvou rybičku a její části. V uvedené době je možné lovit i přívlačí.

 1. Lovné míry ryb

Kapr 45 – 69 cm

Amur 60 cm

Lín 25 cm

Štika 60 cm

Candát 50 cm

 1. Hájení ryb

Od 1.4. do 16.6. je hájena štika a candát.                Kapr nad 70 cm je hájen celoročně.

Vyjmenované druhy ryb v uvedeném čase je osoba provádějící lov bez prodlení a s maximální šetrností povinna vrátit zpět do vody v místě kde byla ulovena.

 1. Počet ponechaných ryb

1) Osoba provádějící lov si v jednom kalendářním dni smí ponechat 1 ks kapra, nebo 1 ks amura, nebo 1 kus štiky, nebo 1 ks candáta, nebo 3 ks lína.

2) Pověření k rybolovu je omezeno na maximální počet ponechaných ryb v jednom kalendářním roce na:

Kapr 10 ks

Amur 2 ks

Lín 15 ks

Štika 1 ks

Candát 1 ks

 1. Při lovu je zakázáno

1) Měnitryby ve vezírku.

2) Uchovávat ryby ve společném vezírku.

3) Vstupovat na zeď u hasičárny a naproti ní.

4) Při zabití úlovku jakýmkoliv způsobem zkracovat délku ryby.

 1. Kontrola lovícího

1)Lovící rybář je povinen na vyžádání oprávněné osoby, předložit platné pověření k rybolovu a ukázat ponechané úlovky.

2)Za vážné porušení pravidel rybolovu se zejména považuje nezapsání příchodu do pověření, ponechání si nadměrného počtu ryb, ponechání si hájené ryby a neudržování pořádku. Za tyto přestupky bude pověření odebráno bez nároku na náhradu vynaložených prostředků lovícího a bude mu zde zakázán další rybolov.

3)Platnost pověření k rybaření je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.

4) Pověření k rybolovu je nutné odevzdat oprávněným osobám, nebo na obecním úřadě kvůli povinnosti vést evidenci o hospodaření v rybníkářství o dosažených výsledcích.

5) V případě nepředložení vyplněného pověření k rybolovu z minulého kalendářního roku, nebude zájemci na další rok (den) povolen další rybolov.

 1. Oprávněné osoby ke kontrole lovícího a převzetí vyplněného pověření k rybolovu
 • správce Petr Slavík st., tel.: 732 436 218
 • rybářská stráž Petr Slavík ml.
 • rybářská stráž František Bárta
 • rybářská stráž Milan Harčárik
 • starosta obce Luboš Holeček a zvolení zastupitelé obce Dřevčice

1) Jmenované fyzické osoby se před provedením kontroly prokazují písemným zmocněním vystaveným obecním úřadem Dřevčice.

2) Součástí pověření k rybolovu je Rybářský řád a podmínky rybolovu pro rok 2023 na Dřevčickém rybníce.

3) Tato pravidla obdrží každý lovící a svým podpisem na pověření stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a je mu vše jasné.

Záložky

Obec Dřevčice jako vlastník, provozovatel a správce obecního rybníku, který se nachází na obecním pozemku parcelní číslo 12/1, vydává pro zájmovou činnost obyvatel obce Dřevčice následující

Rybářský řád a podmínky rybolovu – rybník Dřevčice

“Rybářský řád a podmínky rybolovu pro rok 2022” byly projednány zastupitelstvem obce Dřevčice a schváleny Usnesením zastupitelstva č. 24/2021, dne 16. prosince 2021. Platnost tohoto řádu je od 1.1.2022.

Státní rybářský lístek není podmínkou k povolení lovu.

Veškeré příjmy a výdaje plynoucí z tohoto rybářského řádu jsou součástí rozpočtu obce Dřevčice.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu a podmínek rybolovu.

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších novel, viz „§ 2”.

 

 

 1. Možnost získat pověření rybníkáře pro rybolov

pověření k rybolovu je vystaveno obecním úřadem v úřední hodiny pondělí a středa 15:00 – 17:00 starostou Lubošem Holečkem.

Pověření k rybolovu je vždy vystavené na jméno žadatele a je nepřenosné.

 1. Ceník za vystavení pověření k rybolovu

dítě do 15 let ……………………………………………..300 Kč                            ostatní .…………………………………. 800 Kč

Mládež do 12 let může chytat na jeden prut za dozoru osoby starší 18 let.

 1. Doba lovu:

duben až květen ………………… od 8:00 do 20:00

červen až srpen ………………… od 6:00 do 22:00

září až říjen ………………………. od 8:00 do 20:00

 1. Dny lovu

Lovit ryby metodou „CHYŤ A PUSŤ“ (tzn. veškeré úlovky se nejdříve po vylovení vrací zpět do vody) je povoleno každý den v časech uvedených v bodě C).

 1. Oprávnění k rybolovu

1) Rybolov je povolen pouze na pověření vydané obecním úřadem Dřevčice pro daný rok.

2) Rybolov může být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, jakož i ochrany přírody.

3) Pověření se zakupuje před započetím lovu.

4) Lovící provádí veškerou činnost na vlastní nebezpečí.

5) Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a provozovatel za ni nenese žádnou odpovědnost.

 1. Pravidla rybolovu

1) Chytá se na jeden prut opatřený jedním háčkem.

2) Lovící musí mít svůj vlastní podběrák, vezírek pro uchování ponechaných ryb, vyprošťovač háčků a míru (metr) pro zjištění délky ryb a měkkou nesavou podložka.

3) Lovící zapisuje nesmazatelným způsobem do oddílu II pověření k rybolovu (evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb datum lovu.

4) Všechny přisvojené ryby se zapisují bezprostředně po jejich ponechání včetně druhu a míry.

5) Ryba uložená ve vezírku, nebo ryba, která není neprodleně vrácena do vody, je považována za ponechanou a musí být bezodkladně zapsána do úlovkového listu.

6) Po ulovení kapra, amura, štiky a candáta může lovící dál pokračovat v rybolovu, ale nelze měnit již ponechanou rybu.

7) Vnadění je povoleno (0,5 litru mokré krmné směsi na den).

8) Rybář je povinen udržovat pořádek a po ukončení rybolovu odnést, nebo vyhodit veškerý odpad do nádob u rybníka.

 1. Focení

1) Ulovenou rybu je zakázáno pokládat na trávu, ale pouze na připravenou podložku. Toto opatření je kvůli zamezení tvorby plísně ryb v rybníce a udržení čistoty v rybníce.

2) Lovící je povinen zacházet šetrně s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. Focení s rybou je dovoleno výlučně nad podložkou a co nejblíže k zemi, a to v době co možná nejkratší. Poté musí být ryba bezpečně puštěna zpět do vody.

3) Rybář je povinen mít s sebou k dispozici dezinfekční přípravek pro ošetření místa vpichu po háčku, nebo jiných poranění. Vhodné přípravky jsou např. Klink-ik, Fish Medic a Betadine.

 1. Uzavření rybníka

Při konání rybářských závodů bude rybník uzavřen a chytá se podle pravidel určených pro rybářské závody. Tento termín není momentálně znám. Tato informace bude včas sdělena na webových stránkách obce, na vývěsce u rybníka, obecním rozhlasem, popřípadě emailem.

Obec může na nezbytně nutnou dobu rybník uzavřít, případně chytání jinak omezit.

 1. Povolené nástrahy

Žížaly, dešťovky, červi, nástrahy rostlinného původu. Od 16.6. do 31.10. povolen lov ryb na živou a mrtvou rybičku a její části. V uvedené době je možné lovit i přívlačí.

 1. Lovné míry ryb

Kapr 45 – 69 cm

Amur 60 cm

Lín 25 cm

Štika 60 cm

Candát 50 cm

 1. Hájení ryb

Od 1.4. do 16.6. je hájena štika a candát.                Kapr nad 70 cm je hájen celoročně.

Vyjmenované druhy ryb v uvedeném čase je osoba provádějící lov bez prodlení a s maximální šetrností povinna vrátit zpět do vody v místě kde byla ulovena.

 1. Počet ponechaných ryb

1) Osoba provádějící lov si v jednom kalendářním dni smí ponechat 1 ks kapra, nebo 1 ks amura, nebo 1 kus štiky, nebo 1 ks candáta, nebo 3 ks lína.

2) Pověření k rybolovu je omezeno na maximální počet ponechaných ryb v jednom kalendářním roce na:

Kapr 10 ks

Amur 2 ks

Lín 15 ks

Štika 1 ks

Candát 1 ks

 1. Při lovu je zakázáno

1) Měnitryby ve vezírku.

2) Uchovávat ryby ve společném vezírku.

3) Vstupovat na zeď u hasičárny a naproti ní.

4) Při zabití úlovku jakýmkoliv způsobem zkracovat délku ryby.

 1. Kontrola lovícího

1)Lovící rybář je povinen na vyžádání oprávněné osoby, předložit platné pověření k rybolovu a ukázat ponechané úlovky.

2)Za vážné porušení pravidel rybolovu se zejména považuje nezapsání příchodu do pověření, ponechání si nadměrného počtu ryb, ponechání si hájené ryby a neudržování pořádku. Za tyto přestupky bude pověření odebráno bez nároku na náhradu vynaložených prostředků lovícího a bude mu zde zakázán další rybolov.

3)Platnost pověření k rybaření je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.

4) Pověření k rybolovu je nutné odevzdat oprávněným osobám, nebo na obecním úřadě kvůli povinnosti vést evidenci o hospodaření v rybníkářství o dosažených výsledcích.

5) V případě nepředložení vyplněného pověření k rybolovu z minulého kalendářního roku, nebude zájemci na další rok (den) povolen další rybolov.

 1. Oprávněné osoby ke kontrole lovícího a převzetí vyplněného pověření k rybolovu
 • správce Petr Slavík st., tel.: 732 436 218
 • rybářská stráž Petr Slavík ml.
 • rybářská stráž František Bárta
 • rybářská stráž Milan Harčárik
 • starosta obce Luboš Holeček a zvolení zastupitelé obce Dřevčice

1) Jmenované fyzické osoby se před provedením kontroly prokazují písemným zmocněním vystaveným obecním úřadem Dřevčice.

2) Součástí pověření k rybolovu je Rybářský řád a podmínky rybolovu pro rok 2022 na Dřevčickém rybníce.

3) Tato pravidla obdrží každý lovící a svým podpisem na pověření stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a je mu vše jasné.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů